ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMINY

UWAGA!

Będziesz rozwiązywał zadania pod presją czasu – nie przeceniaj swoich umiejętności. Bądź ostrożny – możesz uderzać o twarde lub ostre przedmioty i zranić się. W pokojach znajdują się nierówne podłogi, pochyłe ściany, niskie sufity, liny, drabiny i labirynty. Istnieją również ruchome, obracające się przedmioty oraz ciemne przestrzenie. Po wykonaniu zadania światło w pokoju zgaśnie. Gra nie jest odpowiednia dla osób w ciąży oraz chorych na padaczkę.
Udział w grze pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest zabroniony. Dzieci i uczniowie poniżej 15 roku życia w obiekcie TEPfactor muszą przebywać pod opieką rodziców, nauczycieli bądź opiekunów prawnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami personelu.

WARNING!

You will be solving tasks in time pressure – do not overestimate your skills. Be careful – you can hit hard or sharp surfaces and hurt yourself. In game rooms there are uneven floors, sloping walls, low ceilings, ropes, ladders and labyrinths. There are also pulsating and rotating surfaces and objects, dark and diminished spaces. After completing the task the light in the task room will turn off. This game is not suitable for pregnant, epileptic person.

Participating in game under the influence of alcohol or drugs is prohibited. Children and students under the age of 15 must have parental or teacher supervision. Follow the instructions of the staff.

ROZGRZEJ SIĘ!

Zdejmij pierścionki, kolczyki, łańcuszki i inną biżuterię. Nadszedł czas, aby się rozciągnąć! Przyjrzyj się zadaniu i mądrze zaplanuj kolejne kroki. Współpracuj w zespole i pomagaj swoim kolegom z drużyny.

WARM UP!

Take off your rings, earrings, neck chain, etc. Now is the time to stretch! Look through the task and plan your next step wisely. Cooperate in team and help your teammates.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY
W ROZRYWKOWO-SPORTOWYM PARKU TEPfactor!

Regulamin obowiązujący w TEPfactor:

 1. Każdy Uczestnik wykonuje ćwiczenia w poszczególnych strefach i przyrządach znajdujących się w Parku na własną i wyłączną odpowiedzialność oraz ryzyko, bez względu na świadomość swoich możliwości i stanu zdrowia. Odpowiedzialność za dzieci i osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
 2. Właściciel obiektu odpowiedzialny jest tylko za wszelkie szkody i obrażenia spowodowane złymi warunkami technicznymi obiektów sportowych i sprzętu.
 3. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, ze Organizator Parku zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z Parku; zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z Parku;
 4. Wejście do parku zabaw możliwe jest po podpisaniu oświadczenia i zaakceptowaniu regulaminu TEPfactor.
 5. W grze mogą brać udział dzieci, które ukończyły 10 rok życia i mają minimum 140 cm wzrostu.
 6. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wchodzić do strefy sportowej i brać udział w zajęciach sportowych tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej i po podpisaniu oświadczenia przez jednego z rodziców, przedstawiciela prawnego lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. Dzieci powyżej 15 roku życia mogą zostać same na terenie placu po wypełnieniu oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 8. Przed wejściem do gry zdejmij biżuterię i wszystko to, co mogłoby cię zranić lub ograniczyć swobodę ruchów. Zawsze wchodź na teren gry w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym. Wejście w innym obuwiu jest zabronione.
 9. Odliczanie czasu gry rozpoczyna się od otwarcia pierwszych drzwi i trwa do momentu zakończenia ostatniego zadania (wyzwania) i oddania zegarka na recepcji. Sami pilnujecie czasu gry, oplata jest pobierana po zakończeniu gry, proporcjonalnie co do minuty. Obsługa nie pilnuje czasu gry.
 10. Zachowaj bezpieczną odległość między uczestnikami, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i wypadków. Nie przeceniaj swoich możliwości, nie spiesz się, wykonuj zadania z uwagą o swoje zdrowie.
 11. Jeśli pod drzwiami pokoju oczekuje inna grupa, ona wchodzi pierwsza. Grajcie wymieniając się kolejnością.
 12. Nie zaleca się zajęć sportowych dla kobiet w ciąży, epileptyków, osób wrażliwych, osób z chorobami sercowo-naczyniowymi lub osób cierpiących na inne choroby serca.
 13. Goście mogą korzystać z szafek na kluczyk, aby przechować swoje rzeczy w szatni. Prowadzący i właściciel TEPfactor nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie obiektu sportowego. W przypadku zgubienia klucza od szafki zostanie naliczona opłata w wysokości 50 zł.
 14. Klienci po skończeniu gry oddają pobrane zegarki na recepcję. W przypadku zgubienia zegarka zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł.
 15. Na terenie całego obiektu palenie tytoniu jest całkowicie zabronione. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren obiektu własnego jedzenia i picia.
 17. Zabrania się wnoszenia szkła i jedzenia na teren gry TEPfactor.
 18. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, obrażenia ciała należy niezwłocznie zgłosić personelowi TEPfactor. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 19. Ceny biletów za wstęp do Parku określa cennik. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi. Niewykorzystane minuty nie są wymieniane na pieniądze ani na vouchery.
 20. Osoby posiadające vouchery na określony czas, po przekroczeniu czasu zobowiązani są do uiszczenia dopłaty na recepcji.
 21. TEPfactor zastrzega sobie prawo do odmowy w zwrocie biletu w razie, gdy niektóre pokoje z przyczyn technicznych będą nieczynne.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / OPIEKUNA