1. Regulamin urodzinowy TEPfactor

  1. Niniejszy Regulamin Urodzin (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób organizujących i uczestniczących w przyjęciach organizowanych w TEPfactor Warszawa. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie parku rozrywki TEPfactor Warszawa.
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Parku Sportowo Rozrywkowego TEPfactor oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka TEPfactor Warszawa Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: +48 668 088 508, e-mail: warszawa@tepfactor.pl.
  3. Dokonanie rezerwacji imprezy urodzinowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Organizator i uczestnicy przyjęcia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu Parku TEPfactor.
  5. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia opieki i nadzoru nad zaproszonymi dziećmi.
  6. Przyjęcia organizowane są dla dzieci od 10 roku życia i 140cm wzrostu. Organizatorem przyjęcia musi być osoba pełnoletnia.
  7. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 400 zł.
  8. Zadatek należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez obsługę w wiadomości mailowej. Brak wpłaty zadatku spowoduje usunięcie rezerwacji z systemu.
  9. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek jest bezzwrotny.
  10. Zadatek można wpłacić na miejscu kartą, gotówką lub przelewem na numer konta: mBank: 86114010100000357962001006; Tytuł przelewu: nr rezerwacji z systemu; Kwota: 400zł
  11. Chęć otrzymania faktury vat powinna być zgłoszona mailowo wraz z danymi przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawienie faktury nie będzie możliwe.
  12. Po uiszczeniu zadatku rezerwacja uznawana jest za gwarantowaną. Resztę płatności należy uregulować w dniu imprezy.
  13. W przypadku odwołania Imprezy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności zadatek nie podlega zwrotowi, ale rezerwację można bezpłatnie przenieść w ciągu kolejnych 30 dni, jeśli impreza zostanie odwołana minimum 4 dni przed planowaną datą.
  14. W przypadku, gdy rzeczywista liczba gości jest większa od liczby zadeklarowanej przez Klienta, Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą̨ kolejną osobę, zgodnie z Cennikiem podanym w Pakiecie. TEPfactor nie gwarantuje jednak miejsca dla dodatkowych osób bez wcześniejszego ich zgłoszenia.
  15. W przypadku, gdy rzeczywista liczba gości jest większa od liczby zadeklarowanej przez Klienta, Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą̨ kolejną osobę, zgodnie z Cennikiem podanym w Pakiecie.
  16. W TEPfactor obowiązują 3 pakiety urodzinowe: BRONZE, SILVER i GOLD. Minimalna liczba uczestników w przypadku pakietu BRONZE i SILVER to 6 osób, a w przypadku pakietu GOLD 10 osób. Klient zobowiązany jest wybrać pakiet urodzinowy najpóźniej na 5 dni przed przyjęciem urodzinowym.
  17. Ostatecznym potwierdzeniem dodatkowych opcji tzn. animatora na wyłączność lub wynajęcia Sali urodzinowej jest mailowe przesłanie uzupełnionego pakietu urodzinowego oraz potwierdzenie go przez pracownika TEPfactor.
  18. Na teren TEPfactor zabrania się wnoszenia własnego poczęstunku z wyjątkiem własnego tortu za dodatkową opłatą.
  19. Posiłki i napoje zakupione w ramach oferty urodzinowej mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. salki konferencyjnej, miejsca siedzące w sali głównej (przy wcześniejszej rezerwacji). Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na terenie wyzwań TEPfactor.
  20. Uczestnicy gry TEPfactor zobowiązani są do gry w zmiennym stroju i obuwiu sportowym. W przypadku braku sportowego obuwia uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren gry.
  21. Dzieci w wieku 10-12 lat muszą być pod stałym nadzorem osoby dorosłej w jaskini TEPfactor. Personel nie świadczy opieki nad osobami niepełnoletnimi.
  22. Organizator nie ponosi kosztów wstępu opiekunów dzieci uczestniczących w przyjęciu, chyba że opiekunowie będą grać razem z dziećmi. Obowiązuje cena z cennika TEPfactor dla osób powyżej 15 roku życia.
  23. Spóźnienie się organizatora lub jego gości może spowodować skrócenie zabawy w jaskini TEPfactor ze względu na inne rezerwacje.
  24. Korzystanie z TEPfactor Warszawa wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia, do odpowiedzialności za szkody stosuje się zasady ogólne określone w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny.
  25. Klienci, Rodzice lub Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za szkody przez nich spowodowane, jak również spowodowane przez dzieci pozostające pod ich opieką, na zasadach ogólnych określonych w przepisach
   powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie przepisów ustawy kodeks cywilny.
  26. W TEPfactor obowiązuje zakaz używania confetti. W przypadku nie zastosowania się zostanie naliczona opłata 100zł.
  27. Uczestnicy przyjęcia zobowiązani są do dbania o stan salki konferencyjnej udostępnionej na czas trwania przyjęcia. W przypadku uszkodzenia salki lub nadmiernego jej zanieczyszczenia osoba rezerwująca może zostać obciążona dodatkowymi kosztami w wysokości od 75 zł.
  28. TEPfactor Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez organizatora usług/ofert z przyczyn od niego niezależnych takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek koordynatora/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa osób będących w jaskini TEPfactor oraz inne zdarzenia losowe.
  29. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w recepcji TEPfactor w dniu wizyty. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest dowód wniesienia opłaty za usługi sali zabaw oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
  30. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin Parku TEPfactor.
  31. TEPfactor Warszawa Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119).