Regulamin obowiązujący w TEPfactor:
1. Każdy Uczestnik wykonuje ćwiczenia w poszczególnych strefach i przyrządach znajdujących się w Parku na własną i wyłączną
odpowiedzialność oraz ryzyko, bez względu na świadomość swoich możliwości i stanu zdrowia. Odpowiedzialność za dzieci i
osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.

2. Właściciel obiektu odpowiedzialny jest tylko za wszelkie szkody i obrażenia spowodowane złymi warunkami technicznymi
obiektów sportowych i sprzętu.

3. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, ze Organizator Parku zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności za:
jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z Parku; zniszczenia
czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z Parku;

4. Wejście do pokoju zabaw możliwe jest po podpisaniu oświadczenia i zaakceptowaniu regulaminu TEPfactor.

5. W grze mogą brać udział dzieci, które ukończyły 10 rok życia.

6. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wchodzić do strefy sportowej i brać udział w zajęciach sportowych tylko pod stałym
nadzorem osoby dorosłej i po podpisaniu oświadczenia przez jednego z rodziców, przedstawiciela prawnego lub osoby
sprawującej opiekę nad dzieckiem. Dzieci powyżej 15 roku życia mogą zostać same na terenie placu po wypełnieniu
oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

7. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane
przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

8. Przed wejściem do gry zdejmij biżuterię i wszystko to, co mogłoby cię zranić lub ograniczyć swobodę ruchów. Zawsze wchodź
na teren gry w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym.

9. Odliczanie czasu gry rozpoczyna się od otwarcia drzwi i trwa do momentu zakończenia ostatniego zadania (wyzwania). Sami
pilnujecie czasu gry, oplata jest pobierana po zakończeniu gry, proporcjonalnie co do minuty.

10. Przed wejściem zaleca się rozgrzanie ciała!

11. Zachowaj bezpieczną odległość między uczestnikami, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i wypadków. Nie przeceniaj swoich
możliwości, nie spiesz się, wykonuj zadania z uwagą o swoje zdrowie.

12. Jeśli pod drzwiami pokoju oczekuje inna grupa, ona wchodzi pierwsza. Grajcie wymieniając się kolejnością.

13. Nie zaleca się zajęć sportowych dla kobiet w ciąży, epileptyków, osób wrażliwych, osób z chorobami sercowonaczyniowymi lub
osób cierpiących na inne choroby serca.

14. Goście mogą korzystać z szafek na kluczyk, aby przechować swoje rzeczy w szatni. Prowadzący i właściciel TEPfactor nie ponosi
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie obiektu
sportowego. W przypadku zgubienia klucza od szafki zostanie naliczona opłata w wysokości 50zł.

15. Klienci po skończeniu gry oddają pobrane zegarki na recepcję. W przypadku zgubienia zegarka zostanie naliczona opłata w
wysokości 100 zł.

16. Na terenie całego obiektu palenie tytoniu jest całkowicie zabronione. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące
się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

17. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren obiektu własnego jedzenia i picia.

18. Zabrania się wnoszenia szkła na teren gry TEPfactor.

19. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, obrażenia ciała należy niezwłocznie zgłosić personelowi TEPfactor. Późniejsze reklamacje nie
będą uwzględniane.

20. Postępuj zgodnie z instrukcjami personelu.

21. Ceny biletów za wstęp do Parku określa cennik. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi. Niewykorzystane minuty nie są
wymieniane na pieniądze ani na vouchery.

    Oświadczenie uczestnika / opiekuna    Dla osoby poniżej 15 roku życia wymagany jest podpis opiekuna prawnego lub upoważnionej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. Przedstawiciel prawny (upoważniony opiekun) oświadcza, że dziecko zna regulamin działania TEPfactor i może grać zgodnie z wszystkimi instrukcjami opisanymi powyżej. Opiekun prawny zobowiązany jest do pozostania na terenie TEPfactor w czasie gry dziecka.


    Niniejszym oświadczam, że:

    Data wypełenienia

    Podpis